Terms and Conditions
Lietošanas noteikumi

Lietošanas noteikumi

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “TIAMO GRUPA”, Latvijas Republikā reģistrēta sabiedrība ar reģistrācijas numuru: 42103029977, juridisko adresi: Zemnieku iela 32, Liepāja, LV-3401 (turpmāk saukta “TIAMO”) nodrošina lietotājiem iespēju, ar TIAMO FOOD mobilās lietotnes un/ vai mājas lapas www.tiamofood.lv  („TIAMO lietotne”) no TIAMO vai Partneriem lietotnē publicētās preces un pakalpojumus .

Šie lietošanas noteikumi tiek piemēroti visiem TIAMO lietotnes lietotājiem (“Lietotājs”, “Jūs”, “Jūsu”).

Šie Lietošanas noteikumi ir neatņemama distances līguma sastāvdaļa, ko Lietotājs un TIAMO vai partneris, pamatojoties uz Lietotāja pasūtījumu, noslēdz TIAMO FOOD mobilajā lietotnē un/ vai mājas lapā www.tiamofood.lv. Lietošanas noteikumos ietvertie pienākumi ir obligāti. Šo Lietošanas noteikumu pārkāpšana var veidot pamatu distances līguma izbeigšanai. Līgums ir spēkā neierobežotu laika periodu.

Pirms TIAMO lietotnes izmantošanas, Jums ir pienākums pilnībā iepazīties ar šiem lietošanas notikumiem. Šie lietošanas noteikumi kļūst saistoši brīdī, kad Lietotājs uzsāk lietot TIAMO lietotni. Izmantojot vai pieslēdzoties TIAMO lietotnei Jūs piekrītat šiem lietošanas noteikumiem un apliecināt, ka esat izlasījis un sapratis visus šeit noteiktos nosacījumus. Lietotājam nav atļauts pasūtīt preces, pakalpojumus no mūsu tiešsaistes tirdzniecības vietām TIAMO FROOD mobilajā lietotnē un/ vai mājas lapā www.tiamofood.lv , ja Lietotājs nav izlasījis un piekritis lietošanas noteikumiem. Veicot pasūtījumu, Lietotājs apliecina, ka ir izlasījis, sapratis un piekrīt šiem Lietošanas noteikumiem.

 

1. TIAMO produkts

1.1. TIAMO nodrošina tehnoloģiskus risinājumus, ar kuru palīdzību, izmantojot TIAMO lietotni, ir iespējams iegādāties TIAMO lietotnē publicētās preces un pakalpojumus, kā arī saņemt īpašos piedāvājumus un piedalīties dažādās kampaņās.

1.2. Piedāvājumu izpildi nodrošina TIAMO struktūrvienības vai Partneri/to struktūrvienības (Pakalpojumu sniedzēji). Pirkšanas/pārdošanas darījums norisinās starp tiešo pircēju un TIAMO vai Partneri, saskaņā ar pušu saskaņotajiem preces/pakalpojuma piegādes un apmaksas veidiem.

1.3. Alkoholisko dzērienu pārdošanu un izsniegšanu ierobežo spēkā esošie normatīvie akti. Aizliegts piegādāt (izsniegt) alkoholiskos dzērienus no pulksten 22.00 līdz 8.00.

Alkoholiskos dzērienus ir tiesīgas iegādāties tikai personas kuras ir sasniegušas vismaz 18 gadu vecumu (pie pasūtījuma izsniegšanas pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs pārbaudīt personas vecumu un neizsniegt pasūtījumu, ja persona nevar uzrādīt personu apliecinošu dokumentu). Ir aizliegts pārdot, iegādāties un nodot alkoholiskos dzērienus nepilngadīgām personām;

Brīdinām, ka alkohola lietošanai ir negatīva ietekme.

2. Kā lietot

2.1. Lai uzsāktu TIAMO lietotnes izmantošanu, nepieciešams izveidot kontu TIAMO lietotnē. Konta izveide ir iespējama arī izmantojot trešo pušu pakalpojumus – Facebook. Pēc konta izveides un apstiprināšanas, Lietotājam tiek sniegta piekļuve TIAMO lietotnē publicētajiem Piedāvājumiem.

2.2. Pirms Piedāvājuma iegādes, Lietotājam TIAMO lietotnē jānorāda Piedāvājuma izmantošanas veids – līdzņemšanai, ar piegādi vai galdiņu rezervācija, ja vien TIAMO lietotne nepiedāvā citas izvēles iespējas.

2.3. Izvēloties Piedāvājuma izmantošanas veidu - līdzņemšanai, Lietotājam pasūtījums jāsaņem TIAMO Lietotnē norādītā preču izsniegšanas vietā.

2.4. Izvēloties Piedāvājumu ar piegādi, Lietotājam jāatzīmē piegādes adrese uz kuru tiks nogādāts pasūtījums.

2.5. Maksājumus par Piedāvājumiem Lietotājs veic:

*tiešsaistē ar maksājuma karti vai Swedbank internetbankas starpniecību vai

*veicot apmaksu uz vietas norādītajā tirdzniecības vietā - preču izsniegšanas vietā vai

* piegādes brīdī.

* ar 28.12.2020. alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībā tīmekļvietnē vai mobilajā lietotnē ir atļauts izmantot tikai bezskaidras naudas norēķinus.

2.6. Norēķiniem par TIAMO lietotnē izdarītajiem pasūtījumiem Lietotājs var izmantot tikai savu personīgo bankas karti. Šaubu gadījumā par kartes īpašnieku, TIAMO ir tiesības atteikt Piedāvājuma izpildi, lai aizsargātu kartes īpašnieka intereses.

2.7. TIAMO darbinieks veiks zvanu uz TIAMO lietotnē Lietotāja norādīto tālruņa numuru, lai apstiprinātu pasūtījumu precizējot piegādes laiku (ja izvēlēts Pakalpojums – piegāde) vai Pasūtījuma sagatavošanas laiku (ja izvēlēts Pakalpojums – līdzņemšana).

2.7.1. Ja Lietotājs apstiprina izpildes liku, Pakalpojuma sniedzējs apstiprina pasūtījumu un tas vairs nevar tikt atcelts no Lietotāja puses.

2.7.2. Ja Lietotāju neapstiprina izpildes laiku, pasūtījums tiek atteikts.

2.7.3. Atsakoties no pasūtījuma pēc ēdināšanas pakalpojuma pasūtījuma aptirināšanas nauda netiek atriezta.

Ja Lietotāju neizdodas sazvanīt vai ir norādīts nekorekts tālruņa numurs, pasūtījums tiek atteikts.

2.8. Piedāvājuma izpildes laikā Pakalpojuma sniedzēji var saskarties ar situāciju, kad Piedāvājums nevar tikt izpildīts – ir beigušās piedāvājamās preces, nav iespējams nodrošināt piegādi vai arī preces saņemšanu uz vietas, kā arī citi apstākļi. Tādā gadījumā, Piedāvājuma izpilde tiek atteikta, par ko Lietotājam tiek paziņots TIAMO lietotnē un vai sazinoties telefoniski.

2.9. Lietotājs var saņemt savu pasūtījumu (ja izvēlēts pakalpojuma sniegšanas veids – līdzņemšana) divu stundu laikā pēc tā sagatavošanas – ēdināšanas pakalpojumiem un ne vēlāk kā 1 dienas laikā preču iegādei, puses var saskaņot citus Lietotājam vēlamus preču saņemšanas/ izsniegšanas laikus. Plānojot pasūtījuma saņemšanas laiku, jāņem vērā Pakalpojumu sniedzēja darba laiku attiecīgajā pakalpojuma sniegšanas vietā (informācija par Pakalpojumu sniedzēja darba laiku ir norādīta Piedāvājuma aprakstā). Pasūtījumu nebūs iespējams saņemt ārpus Pakalpojumu sniedzēja norādītā darba laika.

2.10. Gadījumā, ja pasūtījuma izpildes laiks ir lielāks kā laiks, kas palicis līdz Pakalpojumu sniedzēja darba laika beigām, lietotājs var saņemt pasūtījuma atteikumu.

2.11. Par Pakalpojuma sniedzēja atteiktu pasūtījumu, kas minēti punktos 2.7.2., 2.8. un 2.9., Lietotājam nav jānorēķinās (ja izvēlēta opcija maksāt Pasūtījuma saņemšanas brīdī) vai nauda tiek atriezta uz to pašu kontu, no kura tika veikta apmaksa 14 dienu laikā (ja maksājums veikts tiešsaistē).

2.12. Lietotājam nav iespējas atcelt pasūtījumu un saņemt atpakaļ samaksāto naudu pēc tam, kad Pakalpojuma sniedzējs ir apstiprinājis pasūtījumu un nodevis to izpildei.

2.13. Gadījumā, ja Lietotājs nav apmierināts ar saņemto:

-  ēdienu piegādes pasūtījumu, trīs dienu laikā no maksājuma brīža Lietotājs varat iesniegt sūdzību par saņemto ēdienu piegādes pasūtījumu, norādot sūdzības pamatu. Ēdienu piegādes pasūtījumu Pakalpojuma sniedzējs var lūgt nosūtīt fotoattēlus, lai pārliecinātos par sūdzības pamatu. Sūdzības tiek izskatītas 3 darba dienu laikā.

- citas preces. Lietotājam ir tiesības iesniegt sūdzību par preces neatbilstību, sūdzību nosūtot elektroniski uz Partnera norādīto e-pasta adresi vai sūtot to pa pastu pēc Partnera norādītās adreses. Partneris izskatīs sūdzību un sniegs atbildi Lietotājam 10 darba dienu laikā no tās saņemšanas brīža.

3. Lietotāja tiesības

3.1. Sniegt pamatotas pretenzijas/ sūdzības par preci vai pakalpojumu, kas saņemta izmantojot TIAMO lietotni.

3.2. Izmantot TIAMO lietotni un Piedāvājumus.

3.3. Izmantot atteikuma tiesības, ievērojot 2.14. punktu un normatīvo aktu prasības.

3.4. Atgādinām, ka 24 mēnešu laikā no preces piegādes dienas, Lietotājam ir likumā noteiktas tiesības pieteikt prasījumu par līguma noteikumiem neatbilstošu preci uz ko tas attiecas.

Par visu preču produktu īpašību informāciju ir atbildīgs produktu izgatavotājs un /vai izplatītājs. Pārdevējs ir atbildīgs tikai par šīs informācijas atspoguļošanu pircējiem, ja normatīvie akti neparedz citādi.

4. Lietotāja pienākumi

4.1. Reģistrējoties iesniegt patiesus un pilnīgus datus par sevi, kā arī izmantot aktīvu, sev piederošu e-pasta adresi, kā arī sev piederošu maksājumu karti. Lietotājs uzņemas atbildību par reģistrācijas laikā ievadīto informāciju un tās pareizību. Lietotājs uzņemas atbildību par riskiem, kas rodas sakarā ar Lietotāja nepareizi vai nepilnīgi norādīto informāciju;

4.2. Nekavējoties informēt TIAMO par jebkādām izmaiņām informācijā, ko Lietotājs ir sniedzis TIAMO, izmantojot šajos noteikumos norādīto TIAMO kontaktinformāciju;

4.3. Nenodot savu paroli trešajām personām, ka arī glabāt TIAMO izmantošanai lietoto paroli tā, lai tā nenonāktu trešo personu rīcībā.

4.4. Nekavējoties ziņot TIAMO par TIAMO lietotnes paroles nozaudēšanu vai tās nonākšanu trešo personu rīcībā;

4.5. Pastāvīgi un negaidot/nesaņemot īpašus atgādinājumus un/vai uzaicinājumus, sekot līdzi un iepazīties ar jebkuriem grozījumiem, papildinājumiem, vai citām izmaiņām šajos Lietošanas noteikumos.

5. Lietotājs apliecina, ka

5.1. Ir tiesībspējīga un rīcībspējīga persona, kurai ir tiesības rīkoties, uzņemoties šajos Lietošanas noteikumos noteiktās saistības;

5.2. Pilnībā saprot visus šajos lietošanas noteikumos iekļautos noteikumus, kā arī pilnībā saprot, ka TIAMO lietotnes izmantošana Lietotājam rada juridiskas saistības.

5.3. Aktivizējot trešo pušu pakalpojumus TIAMO lietotnē (piemēram, reģistrējoties TIAMO lietotnē izmantojot Facebook, kā arī citādi aktivizējot trešo pušu pakalpojumus) Jūs atļaujat nodot Jūsu personas informāciju, kā arī citu mums nodoto informāciju (piemēram, autentifikācijas informāciju) trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem. Lūdzu, ņemiet vērā, ka veids, kādā trešās personas izmanto, glabā un nodod Jūsu informāciju tiek noteikts pēc šo trešo personu noteikumiem, un TIAMO nav atbildīgs par trešo personu vietņu vai pakalpojumu privātuma noteikumiem, kas ir bijuši piemēroti, izmantojot TIAMO lietotnes. TIAMO nav atbildīgs par jebkādas informācijas, satura, preču, datu, viedokļu, padomu vai izteikumu, kas ir kļuvuši pieejami izmantojot trešo pušu pakalpojumus, precizitāti vai uzticamību. Šādas trešās puses var jebkurā laikā atsaukt autentifikāciju. TIAMO nav atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies (vai kādus apgalvo par radušos) tieši vai saistībā ar trešo pušu pakalpojumu izmantošanu vai paļaušanos uz tiem.

6. TIAMO tiesības un pienākumi

6.1. Dzēst Lietotāja kontu no TIAMO lietotnes, ja TIAMO ir aizdomas, ka pakalpojuma izmantošana tiks/tika veikta negodīgi vai pretlikumīgi vai arī netiek ievēroti šie lietošanas noteikumi;

6.2. Ievākt informāciju par Lietotāju ar mērķi veikt nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu un uzlabotu TIAMO lietotnes, lai personalizētu TIAMO pakalpojumus katram lietotājam, izmantojot informāciju, saistītu ar Lietotāja aktivitātēm TIAMO lietotnē;

6.3. Sūtīt Lietotājiem reklāmas sūtījumus, piedāvājumus, jaunumus un citu informāciju, kas līdzīga Piedāvājumiem, kā arī citu informāciju pēc TIAMO ieskatiem;

6.4. Pēc savas izvēles, bez iemeslu izskaidrošanas, ierobežot vai anulēt Lietotāja tiesības izmantot TIAMO lietotni, vai dzēst Lietotāja profilu, neļaujot viņam reģistrēties no jauna, ja Lietotājs:

6.4.1. pārkāpj šos lietošanas noteikumus;

6.4.2. reģistrācijas laikā vai TIAMO lietotnes izmantošanas laikā iesniedzis nepatiesu, maldinošu un/vai neprecīzu informāciju;

6.4.3. apzināti un tīši izplata Interneta vidē nepatiesu informāciju, jebkādā veidā apvaino citas personas vai uzvedas nepiedienīgi vai kādā citā veidā, pēc TIAMO vērtējuma, rada kaitējumu TIAMO vai citām personām;

6.4.4. kādā citā veidā uzvedas pretēji šiem lietošanas noteikumiem vai spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

7. Maksājumi un naudas atgriešana

7.1. TIAMO lietotnes funkcionalitāte var prasīt Jums norēķināties par precēm un/vai pakalpojumiem, izmantojot TIAMO lietotni. Visi maksājumi tiek pieņemti euro valūtā.  Maksājumu kartes dati, kā arī informācija par tās turētāju tiek pārraidīta, izmantojot drošu TLS savienojumu.

7.2. Ja pasūtījums nav pilnvērtīgs vai atvests sabojāts, Jūs varat sazināties ar mūsu atbalsta speciālistu un mēs mēģināsim rast risinājumu.

8. TIAMO lietošanas noteikumu grozījumi

8.1. TIAMO ir tiesības vienpusēji grozīt un papildināt Lietošanas noteikumus. Katra grozītā Lietošanas noteikumu versija tiek datēta un publicēta TIAMO lietotnē. TIAMO iesaka Lietotājiem laiku pa laikam izskatīt Lietošanas noteikumus, ņemot vērā veiktos labojumus. Gadījumā, ja Lietotājs nepiekrīt jaunajiem Lietošanas noteikumiem, Lietotājam jāizbeidz turpmāka TIAMO lietotnes izmantošana. Turpinot izmantot TIAMO lietotni, Lietotājs piekrīt visām Lietošanas noteikumos ieviestajām izmaiņām.

8.2. Lietošanas noteikumu grozījumi un papildinājumi stājas likumīgā spēkā pēc attiecīgo grozījumu vai papildinājuma publicēšanas TIAMO mājas lapā. Lietošanas noteikumi to spēkā esošajā versijā ir pieejami TIAMO lietotnē.

9. Citi noteikumi

9.1. TIAMO piedāvā TIAMO lietotni esošajā izpildījumā un kvalitātē, nedodot nekāda veida garantijas. TIAMO negarantē, ka TIAMO lietotne būs pieejama bez traucējumiem, droša vai bez kļūdām. TIAMO lietotnes izmantošanā Jūs uzņematies jebkādu risku. Jūs saprotat un piekrītat, ka TIAMO nav atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem Jūsu datora vai citu ierīču sistēmai vai citu, trešo personu datoru sistēmai, TIAMO lietotņu izmantošanas rezultātā.

9.2. Lietotāja un TIAMO savstarpējās tiesiskās attiecības, kuras izriet no TIAMO lietotņu izmantošanas, ir pakļautas Latvijas Republikas likumiem.

9.3. Strīdus, kas radušies TIAMO lietotnes izmantošanas rezultātā, Lietotājs, TIAMO un Pakalpojuma sniedzējs cenšas risināt sarunu ceļā. Ja vienošanos neizdodas panākt, strīdu risina Latvijas Republikas vispārīgās jurisdikcijas tiesa.

9.3.1. Informācija par ārpus tiesas sūdzību izskatīšanas veidu:

Ja Lietotājs uzskata, ka Partneris/TIAMO ir pārkāpis šos noteikumus vai citus attiecināmos tiesību aktus un tas ir ietekmējis Lietotāja iespējas izmantot savas tiesības un nav iespējams šādu situāciju atrisināt savstarpējās pārrunās vai sarakstēs, Lietotājs var vērsties ar iesniegumu arī Patērētāju tiesību aizsardzības centrā.

9.4. Gadījumā, ja kāds šo Lietošanas noteikumu punktiem vai noteikumiem kļūst nepiemērojams vai spēkā neesošs, jo ir pretrunā ar likumu, tas neietekmē pārējo Lietošanas noteikumu punktu un noteikumu spēkā esamību.

10. Vairāk informācijas

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “TIAMO GRUPA”

Reģistrācijas numurs: 42103029977

Adrese: Zemnieku iela 32, Liepāja, LV-3401

Lai saņemtu vairāk informācijas varat sazināties ar mums, rakstot uz e-pasta tiamofood@tiamo.lv

12. Preču pārdevēji/pakalpojumu sniedzēji

 

Noteikumi apstiprināti un stājas spēkā 2019.gada 21. janvārī